bu tru sang trong nhiep anh 1

Bù Trừ Sáng Trong Máy Ảnh (Exposure Compensation)

Khi bạn chụp ở chế độ Av, Tv, hay P là bạn để cho hệ thống đo sáng của máy hình làm việc một cách tự động. Máy hình luôn luôn đo sáng đúng (theo cái cách vận hành tự động của máy hình). Nếu bạn muốn đúng sáng theo ý mình (well, who’s the […]

Bù Trừ Sáng Trong Máy Ảnh (Exposure Compensation) Xem thêm